Училище с лице, училище за личности

Предприемачество и бизнес - технологичен профил

Главната цел на обучението в профила се свежда до формиране на предприемаческа култура у учениците, като част от тяхната обща култура. Обучението е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с предприемачеството и кариерното ориентиране. Това им дава възможност за пълноценна дейност в училище, в дома, на работното място, кариерно развитие и разумен избор на професия.

Обучението по предприемачество в училище цели активно развитие на инициативност, организираност, креативност, въображение, оптимизъм, увереност и др. Основен дидактически акцент се поставя на формирането на предприемачески дух, поемане на отговорност и риск, мотивация за постигане на целите.

Учебните програми, заложени в учебния план предлагат последователни дейности за развитие на инициативността и предприемчивостта, на умения ученикът да превръща идеите в действия. Учителят стимулира творчество и новаторство при решаване на практически задачи, както и способността да се планират и управляват проекти.

1. Кратка история на профила

Със заповед от 19.01.2005г. на Министъра на образованието бе одобрен учебен план за обучение по Технологичен профил – Предприемачество и бизнес след завършен VIII клас, разработен от авторски колектив от експерти от бизнеса, учители-методици към фондация Джуниър Ачийвмънт и изявени научни работници и консултанти по бизнес обучение.

Учебното съдържание е актуално, отговаря на съвременните образователни изисквания за развитие на предприемчивостта и инициативността на младите хора. С тази си характеристика учебният план по този профил се наложи като предпочитан от учениците в СОУ, проявяващи интерес към профилираното обучение. Паралелно с това отчитаме, че е необходимо да се засили чуждоезиковата подготовка в отговор на присъединяването на България към ЕС, разширяването на международните контакти и все по-глобализиращия се пазар на труда.

Предложеният вариант за учебен план по Технологичен профил – Предприемачество и бизнес след завършен VII клас ще отговори на предизвикателствата на промените в образователната ни система и програмните документи за управление в образованието. Отчитаме факта, че сега съществуващият учебен план за Технологичен профил – Стопански мениджмънт с прием след VII клас в СОУ, е остарял, има дефицит на учебна литература и не покрива изискванията за практическа приложимост на придобитите знания.

Поради тази причина предлагаме на Вашето внимание Комплект от учебна документация за Технологичен профил – Предприемачество и бизнес за СОУ след завършен VII клас, който е в състояние да замени обучението по Профил Технологичен Стопански мениджмънт.

2. Цели на обучение по Технологичен профил – Предприемачество и бизнес след завършен VII клас

Формирането на предприемаческа култура и инициативност у учениците обхваща три основни компонента: управленски, икономически и информационни грамотности и модели на поведение.

От така формулираната главна цел произтичат следните подцели за изучаване:

- теоретически основи на икономиката –макро- и микро- модели, структури, функции и сфери на приложение;

- практическите аспекти на предприемачеството, управлението и дейността на ученическа компания;

- практически аспекти на икономиката във фирмата и офиса;

- информационни технологии в управлението – бизнес комуникации и приложение на управленски и икономически софтуер;

- бизнес етични норми;

- стратегии за успех, лидерство и подготовка за кариера;

- постиженията и предизвикателствата на глобалната икономика;

- приложение на световни модели за предприемачество и създаване на джойнт венчър ученическа компания.

3. Ресурси

За постигане на целта в обучението в профила е необходим комплекс от ресурси. Този комплекс включва учебното съдържание, кадрите, материално техническата база / МТБ /, финансирането и взаимодействията с външни институции.

3.1. Учебното съдържание е един от основните компоненти в системата на обучение и е основа за постигане на целите.

В теоретичен аспект то се изгражда на базата на учебни дисциплини с учебно съдържание предимно по предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт, адаптирани съобразно изискванията на обучението по профила като: “Пазарна икономика”, “Маркетинг и реклама”, “Предприемачество”, “Счетоводство на предприятието”, “Информационни технологии ”, “География и икономика”.

Профилиращите предмети са: технологии, информационни технологии и география и икономика.

В методологичен аспект учебното съдържание е конструирано по учебни дисциплини и класове:

9-ти клас: “Пазарна икономика” и “Информационни технологии”;

10-ти клас: “Пазарна икономика“, “Информационни технологии”;

11-ти клас: “Предприемачество – Учебна компания”, “География и икономика”, “Информационни технологии”;

12-ти клас: “Маркетинг и реклама”, “Предприемачество”, “Счетоводство на предприятието”, “География и икономика“, „Информационни технологии".

Така изброените дисциплини изграждат макроструктурата на обучението в технологичния профил групирани в трите профилиращи предмета –/вж. Приложение No1 –Учебен план за технологичен профил – Предприемачество и бизнес/.

Учебното съдържание е организирано на ниво учебен материал по дисциплини и е представено в учебни програми - /вж.Приложение No2 – Учебни програми за дисциплини в технологичен профил – Предприемачество и бизнес /.

Реализацията на обучението се извършва на базата на конкретни календарни разпределения изготвени от преподавателите за всяка учебна година.

3.2. Преподавателите, за осигуряване на учебния процес са икономически кадри в областта на управлението и приложението на информационните технологии. Този ресурс е свързан от една страна с изискванията на ДОИ /Държавни образователни изисквания/ за професионална и педагогическа подготовка на учителите и от друга, с тяхното непрекъснато професионално усъвършенстване в съответствие с новите промени във всички области /научни дисциплини, педагогика, социализация на младия човек в съвременното общество и икономическа система/. За квалификацията на учителите Джуниър Ачийвмънт България организира годишни обучения и семинари с подкрепата на Майкрософт и бизнеса .

3.3 Материално Техническа База (МТБ). Обучението в профила изисква добре изградена МТБ за осигуряване на учебния процес, като зали, учебна документация, учебници и помагала за ученика и учителя, учебно- технически средства /компютри в мрежа, учебен и приложен софтуер, мулти медия /. Голяма част от учебниците, учебните помагала и методическите пособия се осигуряват от Джуниър Ачийвмънт България и са одобрени от МОМН.

3.4. Финансиране. Финансирането е необходимо за обезпечаване на учебния процес /сгради, консумативи, възнаграждения на училищен персонал/ и за обзавеждане на компютъризиран офис, компютърна зала с локална мрежа и интернет, интегриран програмен софтуер и учебници по профилните дисциплини.

3.5. Връзки с обществени организации в областта на обучението и конкретни стопански организации

Съвместната работа на МОМН, Регионалните инспекторати и училищата от една страна с Фондация “Джуниър Ачийвмънт България” /ДАБ/ от друга страна е от 1998 година.

На базата на сключеното Двустранно споразумение за сътрудничество No Д01-1019 от 10.11.2009г. между МОМН и Джуниър Ачийвмънт България (ДАБ) за съвместна работа по разширяване обхвата на учебните програми за бизнес обучение в българските училища и с оглед възпитаване на компетентности за бъдеща социална реализация на подрастващите, се провеждат квалификационни обучения на учителите и национални състезания за ученици: “Виртуално предприятие”, “Най-добра учебна компания на България”, “Мениджър за един ден”, “Банките в действие”, „Иновационен лагер” и др. Част от тях са включени в Националния календар на МОМН за извънучилищни дейности и Календар на МОМН за Национални състезания и олимпиади.Победителите в тези национални състезания представят България на европейски и световни състезания.

Джуниър Ачийвмънт България си сътрудничи тясно с представители на бизнеса при организиране на ежегодни стажове и практики за ученици и учители.

Конкретно необходимите ресурси за всяка учебна дисциплина са описани подробно в учебната програма за съответната дисциплина.