Училище с лице, училище за личности

Педагогически съветници

Основни дейности на педагогическите съветници в 125 СОУ „Проф.Боян Пенев”

Педагогически съветници в 125 СОУ

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

1. Диагностична дейност

  • изучаване на индивидуалните особености на учениците и диагностициране в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера
  • диагностика на когнитивните процеси на учениците
  • идентифициране на надарените ученици, както и учениците със специфични образователни потребности

Диагностиката в училище се провежда, за да се получи информация в каква насока е необходимо да се работи с ученика с цел неговото бъдещо развитие.

2. Психологическо консултиране:

Ученици

  • по проблеми свързани с тяхното поведение
  • по проблеми свързани с взаимоотношенията с родители, връстници, учители
  • във връзка с професионално ориентиране
  • по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации

Родители

  • по проблемите на взаимоотношенията с техните деца
  • личностно, интелектуално и поведенческо развитие на децата им
  • професионално ориентиране на децата им
  • взаимоотношения с училището като институция

3. Превантивна дейност

  • съхранение, укрепване и развитие на психическото здраве на учениците във всеки възрастов етап
  • превенция на зависимости към психоактивни вещества
  • превенция на училищния тормоз
  • превенция от отпадане от училище

4. Развиваща и корекционна дейност

  • активно подпомагане на учениците за преодоляването на проблеми в поведението им, в личностното и интелектуалното им развитие
  • разработване и прилагане съвместно с класните ръководители на корекционни програми за ученици с наложени наказания

ГРУПОВА РАБОТА

  • лекции, дискусии и презентации на теми, свързани с превенция на употреба на психоактивни вещества, агресия, насилие, тормоз, кибертормоз, трафик на хора и сексуално възпитание
  • прожектиране на филми във връзка с превенция на употребата на психоактивни вещества, кибертормоз и трафик на хора
  • обучение за развитие на социални умения и правене на социални избори
  • тренинги и дискусии с учениците по актуални теми за съответната възраст и потребности
  • ролеви игри за преодоляване на междуличностни конфликти и сплотяване на класа