Училище с лице, училище за личности

Прием след седми клас на 125 СУ "Боян Пенев"

За учебната 2018/2019 година 125. СУ „Боян Пенев“ обявява план-прием на ученици в VIII клас в 2 иновативни паралелки:

1 паралелка с профил „Хуманитарни науки“

Въведен е нов предмет Култура, Креативност, Комуникация, който е естествената междупредметна връзка между история, музика, изобразително изкуство, езиково обучение, етика, философия. Модулите в учебния предмет ще се развиват в два аспекта - първият е свързан с усвояване на терминология и понятия от съответните области, както и с овладяване на методи за изследване и изучаване на материалното и нематериално културно наследство, а вторият е насочен към създаване на интереси и положително отношение у учениците към изследователската работа, към хуманитарните науки и изкуството. Предвидени са специализирани практикуми в сътрудничество с различни институции и организации.

1 паралелкa с профил „Математика“

Включен е иновативен предмет Приложни науки с области на компетентност: теория на числата, линейно оптимиране, икономическа математика, бизнес планиране, роботика, дискретно моделиране на научни прототипи, неевклидови геометрии, експериментални науки, лингвистика. Обучението по тези предмети ще бъде извършвано от преподаватели в 125. Средно училище, експерти в съответните области, както и от външни лектори от партньорски организации, някои от които са: Институт по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България, Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа, Център за творческо обучение и др.

Броят на учениците във всяка паралелка е 26, без квоти за девойки и младежи.

Профилиращи предмети по паралелки:

1. профил „Хуманитарни науки“ – профилиращи предмети: БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ;

2. профил „Математика“ – профилиращи предмети: МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА.

Приемът се извършва съгласно Наредба No10/01.09.2016 г. след полагане на изпити с тест за НВО по:

  • БЕЛ – 21.05.2018 г.
  • МАТЕМАТИКА – 23.05.2018 г.

БАЛООБРАЗУВАНЕ:

1. профил „Хуманитарни науки“ – утроената оценка от НВО по БЕЛ, оценката от НВО по МАТЕМАТИКА, оценките по български език и литература и история и цивилизация от Свидетелството за завършено основно образование;

2. профил „Математика“ – утроената оценка от НВО по МАТЕМАТИКА, оценката от НВО по БЕЛ, оценките по математика и информационни технологии от Свидетелството за завършено основно образование;

Документите за кандидатстване се подават в училищата-гнезда, определени от РУО на МОН.
(Информация за тези училища предстои да бъде публикувана на сайта на РУО София- град.)

Записването на приетите ученици се извършва в 125. СУ в кабинет 109, от 08.00 часа до 17.00 часа съгласно утвърдения от Министъра на образованието график.

ДОКУМЕНТИ за записване:

1. Удостоверение за завършен 7. клас – оригинал;

2. Заявление за записване (по образец – попълва се на място);

3. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът (след издаване на служебна бележка от комисията по записване в 125. СУ, че ученикът е записан);

4. Здравен картон;

5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването (издава се от личния лекар).

Утвърден държавен план-прием за учебната 2018/2017 година

 

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах