Училище с лице, училище за личности

Покана за общо събрание

до членовете на сдружение с нестопанска цел училищно настоятелство "Хермес" при 125-то СОУ "Проф. Боян Пенев"

 

Уважаеми членове,

На основание чл.20 от Устава на Училищно настоятелство „Хермес” („Устава”) по инициатива на Съвета на настоятелите с настоящата покана свикваме Общото събрание на Настоятелството на дата 02.07.2014г.(сряда) от 18:30ч. на адреса на управление на Настоятелството - гр. София, ж.к. Младост 1, до бл. 43, сградата на 125СОУ „Проф. Боян Пенев”, в учителската стая, при следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове от състава на Съвета на настоятелите въз основа на отправено до Настоятелството писмено волеизявление от същите за прекратяване на членството им в Съвета на настоятелите;

2. Избор на нови членове на Съвета на настоятелите;

3. Прием на нови членове на Настоятелството;

4. При­е­мане на годиш­ния отчет за дей­ността и финансовото състояние на Настоятелството;

5. При­е­мане на план за работа на Настоятелството и бюджет за следващата уч.година;

6. Разни.

Мол­бите за член­с­тво трябва да се изп­ра­тят пис­мено до Училищно настоятелство „Хермес“ на адрес гр. София, ж.к. Младост 1, до бл. 43, сградата на 125СОУ „Проф. Боян Пенев”

Съгласно Устава всички документи, свързани с предстоящото Общо събрание, са на Ваше разположение на адреса на управление на Настоятелството.

В случай, че не можете да присъствате, като членове на Настоятелството можете да участвате в работата на Общото събрание и чрез пълномощник. За тази цел трябва писмено да упълномощите лице да ви представлява на гласуванията. Напомняме ви, че едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание на Училищното настоятелство.

Съгласно чл. 20 ал.3 от Устава и във връзка с изискваните от Софийски градски съд доказателства за свикване на  Общото събрание, Съветът на настоятелите към Настоятелството Ви моли да потвърдите получаването на настоящата покана чрез подпис. В случай, че се запознавате с текста на настоящата покана от интернет страницата на училището или от мястото за обявления в сградата на училището, т.е. не Ви е предоставена на хартиен носител, моля да се свържете с г-жа Любомира Гочева на тел.0887509299, за да организираме връчването на поканата срещу Вашия подпис.

Благодарим ви!

Дата: 29 Май 2014 година

Съвет на настоятелите към Училищно настоятелство "Хермес"

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах