Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
строителен инженер

Секция "Училище за родители"

Уважаеми родители,

Приканваме Ви да посетите нашата секция "Училище за родители", където ще намерите интересни публикации, които се надяваме да ви бъдат полезни.

Начало

Иновативните училища – училища на бъдещето

В началото на месец юни беше публикуван проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година. С предложението си за внасяне за иновативни елементи по отношение на организация и съдържанието на обучението ръководството на училището цели изграждане на оптимални условия за формиране на функционална грамотност и устойчива мотивация за успешна реализация у ученици с изявени възможности. Поставената цел е обвързана със стратегията на училището за развиването и утвърждаването му като успешно и ефективно училище.

За реализирането ѝ училището е формулирало следните специфични цели:

(1) Оптимизиране на организацията и съдържанието на обучението на изявени ученици в областта на математиката и природните науки.

(2) Създаване на учебна среда за формиране на умения, нагласи и стратегии за креативно и перспективно учене.

(3) Стимулиране на учениците за изява и активности в конкурентна среда в училището и извън него.

(4) Съхраняване и развиване на атрактивни условия за придобиване на интелектулно-стимулиращо научно и технологично познание.

За учебната 2017/2018 година статута на иновативно училище пряко ще повлияе и на обучението в новоприетите специализирани паралелки в пети и осми клас. За профил «Математически», прием след завършен седми клас, това означава наличието на допълнителни часове в осми клас по математика и информатика, както и включването на иновативен предмет „Приложни науки“ с области на компетентност: Теория на числата, Линейно оптимиране, Икономическа математика, Бизнес планиране, Роботика, Дискретно моделиране на научни прототипи, Неевклидови геометрии, Експериментални науки, Лингвистика.

Обучението по тези предмети ще бъде извършвано от преподаватели в 125 Средно училище, експерти в съответните области, както и от външни лектори от партньорски организации, някои от които са: Институт по математика и информатика на БАН, Съюза на метиматиците в България, Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа, Център за творческо обучение и др.

Училището ни винаги е било и е център за качествено образование, за личностно формиране и израстване на учениците. Стремежът ни е да се утвърди като УСПЕШНО чрез диалог и сътрудничество, чрез въвеждане на иновативни практики в организацията и съдържанието на обучението, да е увлекателно и вдъхновяващо място за учениците и учителите.

Чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и заложбите, училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като нравствена и толерантна личност с изразено гражданско съзнание и поведение. Поемаме предизвикателството да прилагаме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката, технологиите и комуникациите. В този смисъл, една от стратегическите цели на училището е „Поетапно въвеждане на иновативни педагогически практики за повишаване функционалната грамотност на учениците с цел успешна професионална и житейска реализация“.