Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
учител по математика

Начало

Иновативните училища – училища на бъдещето

В началото на месец юни беше публикуван проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година. С предложението си за внасяне за иновативни елементи по отношение на организация и съдържанието на обучението ръководството на училището цели изграждане на оптимални условия за формиране на функционална грамотност и устойчива мотивация за успешна реализация у ученици с изявени възможности. Поставената цел е обвързана със стратегията на училището за развиването и утвърждаването му като успешно и ефективно училище.

За реализирането ѝ училището е формулирало следните специфични цели:

(1) Оптимизиране на организацията и съдържанието на обучението на изявени ученици в областта на математиката и природните науки.

(2) Създаване на учебна среда за формиране на умения, нагласи и стратегии за креативно и перспективно учене.

(3) Стимулиране на учениците за изява и активности в конкурентна среда в училището и извън него.

(4) Съхраняване и развиване на атрактивни условия за придобиване на интелектулно-стимулиращо научно и технологично познание.

За учебната 2017/2018 година статута на иновативно училище пряко ще повлияе и на обучението в новоприетите специализирани паралелки в пети и осми клас. За профил «Математически», прием след завършен седми клас, това означава наличието на допълнителни часове в осми клас по математика и информатика, както и включването на иновативен предмет „Приложни науки“ с области на компетентност: Теория на числата, Линейно оптимиране, Икономическа математика, Бизнес планиране, Роботика, Дискретно моделиране на научни прототипи, Неевклидови геометрии, Експериментални науки, Лингвистика.

Обучението по тези предмети ще бъде извършвано от преподаватели в 125 Средно училище, експерти в съответните области, както и от външни лектори от партньорски организации, някои от които са: Институт по математика и информатика на БАН, Съюза на метиматиците в България, Европейски софтуерен институт – Център Източна Европа, Център за творческо обучение и др.

Училището ни винаги е било и е център за качествено образование, за личностно формиране и израстване на учениците. Стремежът ни е да се утвърди като УСПЕШНО чрез диалог и сътрудничество, чрез въвеждане на иновативни практики в организацията и съдържанието на обучението, да е увлекателно и вдъхновяващо място за учениците и учителите.

Чрез творческо преподаване и развитие на индивидуалността и заложбите, училището подкрепя и подпомага усилията на всяко дете да израсне като нравствена и толерантна личност с изразено гражданско съзнание и поведение. Поемаме предизвикателството да прилагаме иновативни интердисциплинарни учебни концепции в областта на науката, технологиите и комуникациите. В този смисъл, една от стратегическите цели на училището е „Поетапно въвеждане на иновативни педагогически практики за повишаване функционалната грамотност на учениците с цел успешна професионална и житейска реализация“.

 

Този сайт използва "бисквитки", за да работи оптимално за Вас.
Повече информация Разбрах