Училище с лице, училище за личности
125 СОУ
Искам да стана
пилот

Секция "Училище за родители"

Уважаеми родители,

Приканваме Ви да посетите нашата секция "Училище за родители", където ще намерите интересни публикации, които се надяваме да ви бъдат полезни.

Начало

Педагогически съветници

Основни дейности на педагогическите съветници в 125 СОУ „Проф.Боян Пенев”

Педагогически съветници в 125 СОУ

ИНДИВИДУАЛНА РАБОТА

1. Диагностична дейност

 • изучаване на индивидуалните особености на учениците и диагностициране в интелектуалната, личностната и поведенческата сфера
 • диагностика на когнитивните процеси на учениците
 • идентифициране на надарените ученици, както и учениците със специфични образователни потребности

Диагностиката в училище се провежда, за да се получи информация в каква насока е необходимо да се работи с ученика с цел неговото бъдещо развитие.

2. Психологическо консултиране:

Ученици

 • по проблеми свързани с тяхното поведение
 • по проблеми свързани с взаимоотношенията с родители, връстници, учители
 • във връзка с професионално ориентиране
 • по инцидентно възникнали проблеми и конфликтни ситуации

Родители

 • по проблемите на взаимоотношенията с техните деца
 • личностно, интелектуално и поведенческо развитие на децата им
 • професионално ориентиране на децата им
 • взаимоотношения с училището като институция

3. Превантивна дейност

 • съхранение, укрепване и развитие на психическото здраве на учениците във всеки възрастов етап
 • превенция на зависимости към психоактивни вещества
 • превенция на училищния тормоз
 • превенция от отпадане от училище

4. Развиваща и корекционна дейност

 • активно подпомагане на учениците за преодоляването на проблеми в поведението им, в личностното и интелектуалното им развитие
 • разработване и прилагане съвместно с класните ръководители на корекционни програми за ученици с наложени наказания

ГРУПОВА РАБОТА

 • лекции, дискусии и презентации на теми, свързани с превенция на употреба на психоактивни вещества, агресия, насилие, тормоз, кибертормоз, трафик на хора и сексуално възпитание
 • прожектиране на филми във връзка с превенция на употребата на психоактивни вещества, кибертормоз и трафик на хора
 • обучение за развитие на социални умения и правене на социални избори
 • тренинги и дискусии с учениците по актуални теми за съответната възраст и потребности
 • ролеви игри за преодоляване на междуличностни конфликти и сплотяване на класа